1. Chức năng

- Tham mưu với Hiệu trưởng về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ cho học sinh - sinh viên (HS-SV) của Nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu.

- Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận (nội bộ) theo chuẩn đầu ra cho sinh viên Nhà trường.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo:

+ Chương trình ngoại ngữ: Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, ban và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên.

+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

2.3. Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo.

4. Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VÀ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

 

Stt

Họ và Tên

Chức Vụ

Trình độ

Email Liên Hệ

Mảng Phụ Trách Số Điện Thoại Liên Hệ

1

Nguyễn Thị Hồng Phước

Giám đốc

Thạc sĩ

 

phuocnth@itc.edu.vn

 

Phụ trách chung 02839733516