Trưởng khoa: ThS. Lê Tấn Phước

Phó khoa: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Văn phòng: Lầu 02 - Dãy A

Điện thoại: 02838.605.003

Email: kcntt@itc.edu.vn

Trưởng khoa: ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng

Phó khoa: ThS. Trần Thị Phương Mai

Văn phòng: A310

Điện thoại: 02839733537

Email: dangtnc@itc.edu.vn