Trưởng khoa : TS. Trần Minh Thái

Phó khoa : ThS. Nguyễn Trung Kiên

Văn phòng : A210

Điện thoại : (028) 38.605.003

Email : kcntt@itc.edu.vn

Trưởng khoa :Trần Ngọc Chiêu Đăng

Văn phòng :A310

Email :dangtnc@itc.edu.vn