Bí thư: ThS. Vũ Văn Đông

Phó Bí thư: Dương Thị Xuân An

Văn phòng: Lầu 1-Dãy A

Chủ tịch: Bùi Văn Thuận

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Thoa

Văn phòng: Lầu 1-Dãy A

Bí thư: Huỳnh Lê Trường An

Phó Bí thư: Nguyễn Hữu Tài

Văn phòng: Lầu 03 - Dãy A

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Tài

Phó Chủ tịch: Lê Quốc Nghĩa

Văn phòng: Lầu 03 - Dãy A