Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Văn phòng: Lầu 01 - Dãy A

Điện thoại: 02839733516

Email: phong.ctsv@itc.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Đông

Văn phòng: Lầu 1 – Dãy A

Điện thoại: 02838605004

Email: dongvv@itc.edu.vn

Trưởng phụ trách phòng: Huỳnh Thị Đức Trinh

Văn phòng: Lầu 01 - Dãy A

Điện thoại: 02838605003

Email: trinhhtd@itc.edu.vn

Trưởng phòng: Trần Thanh Giàu

Văn phòng: Tầng trệt - Dãy A

Điện thoại: 02839733516

Email: info@itc.edu.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thái

Văn phòng: Lầu 1-Dãy A

Điện thoại: 02839733516

Email: phong.kt-đbcl@itc.edu.vn

Trưởng phòng: ThS Trần Trung Việt

Phó phòng: Phan Thanh Phạm Thị Bích Lê

Văn phòng: Tầng trệt - Dãy A

Điện thoại: 02839734983

Email: tuyensinh@itc.edu.vn

Văn phòng: Lầu 1 Dãy A

Điện thoại: 02838605003

Email: info@itc.edu.vn

Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Phước

Văn phòng: Lầu 1-Dãy A

Email: phuocnth@itc.edu.vn