Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin và kiến thức về y tế

- Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong y tế
 • Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Lập trình bằng các công cụ  c#, Java
 • Lập trình Web: asp.net, XML.
 • Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu trong y tế
 • Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành y tế
 • Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm trong y tế
 • Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong y tế

Về kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
 • Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong y tế
 • Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
 • Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server. Xây dựng được một Website hoàn chỉnh.
 • Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện công.

Về thái độ:

 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí  Minh; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luất của Nhà nước, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ người công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc luôn vươn lên và hoàn thiện mình ;
 • Biết giữ gìn truyền thống của giai cấp công nhân, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp ;
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế ;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc ;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc ;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và các công ty nước ngoài…
 • Nhân viên văn phòng các bệnh viện công, bệnh viện tư.
 • Nhân viên các doanh nhiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.
 • Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp nghề ở các Trung tâm dạy nghề.
 
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook