Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ ....

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo về việc cho Hộc sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thông báo về việc cho Hộc sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực ....

Thông báo về việc cho Học sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022  của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022 của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022 của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông Báo Kế Hoạch Trao Học Bổng Và Khen Thưởng - Trợ Cấp Cho Học Sinh Sinh Viên Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Kế Hoạch Trao Học Bổng Và Khen Thưởng - Trợ Cấp Cho Học Sinh Sinh Viên Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Kế Hoạch Trao Học Bổng Và Khen Thưởng - Trợ Cấp Cho Học Sinh Sinh Viên Năm Học 2021 - 2022

[THÔNG TIN] Về kết quả xét duyệt học bổng Skills For Future 2021.

[THÔNG TIN] Về kết quả xét duyệt học bổng Skills For Future 2021.

[THÔNG TIN] Về kết quả xét duyệt học bổng Skills For Future 2021.

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2020 - 2021

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2020 - 2021

Đánh giá rèn luyện HSSV 2020

Kế hoạch xét Học bổng năm 2020

Kế hoạch xét Học bổng năm 2020

Học bổng 2020

Thông báo kết quả Rèn luyện học sinh - sinh viên

Thông báo kết quả Rèn luyện học sinh - sinh viên

Điểm Rèn luyện HSSV năm 2020

Cho HSSV mượn máy laptop năm học mới

Cho HSSV mượn máy laptop năm học mới

Mượn laptop Dariu

[Thông Báo] Ban Hành Kế Hoạch Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19.

[Thông Báo] Ban Hành Kế Hoạch Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19.

[Thông Báo] Ban Hành Kế Hoạch Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19.

Thông báo Miễn giảm học phí năm 2020 - 2021

Thông báo Miễn giảm học phí năm 2020 - 2021

Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách

Thông báo số 70 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Thông báo số 70 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Kế hoạch xây dựng trường thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Cẩm nang sinh viên 2018

Cẩm nang sinh viên 2018

Quyển cẩm nang này giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, cơ cấu tổ chức , các phòng ban chức năng. Ngoài ra, Cẩm nang sinh viên còn cho sinh viên biết chương trình đào tạo và các biểu mẫu hành ....

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên