Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Trung Cấp

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Trung Cấp

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Trung Cấp

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Cao đẳng

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Cao đẳng

LỊCH THI HK IB-NH20-21 Cao đẳng

Thông báo tổ chức kỳ thi lần 2 cho đợt thi kết thúc Học kỳ 1A  năm học 2020 - 2021 (áp dụng cho các môn có trong lịch thi đợt từ ngày 26/10 đến 31/10)

Thông báo tổ chức kỳ thi lần 2 cho đợt thi kết thúc Học kỳ 1A năm học 2020 - 2021 (áp dụng cho các môn có trong lịch ....

Thông báo tổ chức kỳ thi lần 2 cho đợt thi kết thúc Học kỳ 1A năm học 2020 - 2021 (áp dụng cho các môn có trong lịch thi đợt từ ngày 26/10 đến 31/10)

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Trung Cấp Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Trung Cấp Các Khóa

Lịch thi học kỳ 1B Trung cấp 20-21

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK1A/2021 (tổ chức từ ngày 26/10 đến 31/10/2020)  năm học 2020 - 2021

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK1A/2021 (tổ chức từ ngày 26/10 đến 31/10/2020)  năm học 2020 - 2021

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK1A/2021 (tổ chức từ ngày 26/10 đến 31/10/2020)  năm học 2020 - 2021

Khảo sát tình hình giảng dạy học kỳ 3 2017-2018

Khảo sát tình hình giảng dạy học kỳ 3 2017-2018

Góp ý về hoạt động giảng dạy là một hoạt động thường niên để xây dựng môi trường học tập tốt cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA             NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch dự giờ HK3 - 1718

Sinh viên tham gia khảo sát đánh giá giảng dạy

Sinh viên tham gia khảo sát đánh giá giảng dạy

Nhà trường đã tạo ra một kênh thu nhận ý kiến đóng góp của sinh viên về quá trình giảng dạy và đào tạo của nhà trường. Trả lời phiếu khảo sát là trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên ....

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường ĐH-CĐ-TCCN

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường ĐH-CĐ-TCCN

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào ....

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về đào tạo theo tín chỉ ban hành tại quyết số 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu báo cáo định kỳ công tác cố vấn học tập

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu lịch trực và giảng dạy của giảng viên cơ hữu Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Thông báo điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đề thi, đáp án

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ

Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ