Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014

Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014

Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014

Kế hoạch thanh tra thi lại tốt nghiệp năm 2013-2014

Kế hoạch thanh tra thi lại tốt nghiệp năm 2013-2014

Kế hoạch thanh tra thi lại tốt nghiệp năm 2013-2014

Kế hoạch triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Báo cáo vể việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Báo cáo vể việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Báo cáo vể việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Kế hoạch về việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo của Trường năm 2013

Kế hoạch về việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo của Trường năm 2013

Kế hoạch về việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo của Trường năm 2013

Kế hoạch rà soát đánh giá chuẩn đầu ra, giáo trình, thư viện, giáo trình điện tử

Kế hoạch rà soát đánh giá chuẩn đầu ra, giáo trình, thư viện, giáo trình điện tử

Kế hoạch rà soát đánh giá chuẩn đầu ra, giáo trình, thư viện, giáo trình điện tử

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch tự đánh giá 2013 của Trường CĐCNTT

Kế hoạch tự đánh giá 2013 của Trường CĐCNTT

Kế hoạch tự đánh giá 2013 của Trường CĐCNTT

Hướng dẫn của BGDĐT về công tác tự đánh giá của các trường Đại học, Cao đẳng

Hướng dẫn của BGDĐT về công tác tự đánh giá của các trường Đại học, Cao đẳng

Hướng dẫn của BGDĐT về công tác tự đánh giá của các trường Đại học, Cao đẳng

Kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch tự đánh giá

Công tác Cố vấn học tập HK I (2014-2015)

Công tác Cố vấn học tập HK I (2014-2015)

Công tác Cố vấn học tập HK I (2014-2015)

Triển khai công tác CVHT năm HK I(2014-2015)

Triển khai công tác CVHT năm HK I(2014-2015)

Triển khai công tác CVHT năm HK I(2014-2015)

Quy chế cố vấn học tập

Quy chế cố vấn học tập

Quy chế cố vấn học tập

Thông báo Vv triển khai công tác CVHT năm học 2013 - 2014

Thông báo Vv triển khai công tác CVHT năm học 2013 - 2014

Thông báo Vv triển khai công tác CVHT năm học 2013 - 2014

Thông báo lịch làm việc với các Khoa về việc rà soát công tác cố vấn học tập

Thông báo lịch làm việc với các Khoa về việc rà soát công tác cố vấn học tập

Thông báo lịch làm việc với các Khoa về việc rà soát công tác cố vấn học tập

Thông báo và mẩu báo cáo tổng sinh hoạt cố vấn học tập

Thông báo và mẩu báo cáo tổng sinh hoạt cố vấn học tập

Thông báo và mẩu báo cáo tổng sinh hoạt cố vấn học tập

Kế hoạch rà soát công tác cố vấn học tập HKII năm học 2012-2013

Kế hoạch rà soát công tác cố vấn học tập HKII năm học 2012-2013

Kế hoạch rà soát công tác cố vấn học tập HKII năm học 2012-2013

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA             NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch dự giờ HK3 - 1718

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI/2016-2017

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI/2016-2017

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI/2016-2017

Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)

Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)

Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)

Thông báo công tác kế hoạch dự giờ HK I(2014-2015)

Thông báo công tác kế hoạch dự giờ HK I(2014-2015)

Thông báo công tác kế hoạch dự giờ HK I(2014-2015)

Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014

Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014

Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2012-2013

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2012-2013

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2012-2013

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2013-2014

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2013-2014

Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2013-2014

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÀI LIỆU HỌC TẬP