Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Đê nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học tập, trước khi đăng ký học phần mới sinh viên cần tham gia mục "Gửi ý kiến góp ý giảng viên"

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông Tư số: 15 /2017/TT - BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Trung Cấp Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ IB - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Trung Cấp Các Khóa

Lịch thi học kỳ 1B Trung cấp 20-21

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10