Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Thông báo về việc mở các lớp học lại môn Tiếng anh ở Học kì 2A

Thông báo về việc mở các lớp học lại môn Tiếng anh ở Học kì 2A

Thông báo về việc mở các lớp học lại môn Tiếng anh ở Học kì 2A

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Kết quả thi Anh văn  đầu ra tháng 03 năm 2022

Kết quả thi Anh văn đầu ra tháng 03 năm 2022

Kết quả thi Anh văn đầu ra tháng 03 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

[Thông Báo] về việc công bố kết quả thi Anh Văn đầu ra ngày 27-11-2021

[Thông Báo] về việc công bố kết quả thi Anh Văn đầu ra ngày 27-11-2021

[Thông Báo] về việc công bố kết quả thi Anh Văn đầu ra ngày 27-11-2021

[THÔNG BÁO] ĐIỂM ANH VĂN ĐẦU VÀO NĂM HỌC KHÓA 21-22

[THÔNG BÁO] ĐIỂM ANH VĂN ĐẦU VÀO NĂM HỌC KHÓA 21-22

[THÔNG BÁO] ĐIỂM ANH VĂN ĐẦU VÀO NĂM HỌC KHÓA 21-22

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2

Tài liệu ôn tập Anh văn A2