Traffic Count
Đào Ngọc Tuấn
Với phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật và chú trọng thực hành nhiều hơn lý thuyết, giúp tôi tự tin trong việc tiếp cận công việc chuyên môn ngay cả trong thời gian thực tập và ngay khi tốt nghiệp so với các bạn đồng trang lứa.
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook