Traffic Count
Phòng - Khoa - Trung Tâm

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM ( ITC ) đem lại nền giáo dục bậc cao có chất lượng quốc tế với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. ITC là trường cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với nhiều ngành đào tạo theo hướng chuyên sâu.

PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

ThS. Vũ Văn Đông

Email: dongvv@itc.edu.vn

SĐT: 02838605004

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Trưởng phòng:

Nguyễn Hải Đăng

Email: dangnh@itc.edu.vn

SĐT: 093 886 1080

Phòng Công tác Sinh viên

Trưởng phòng: 

Nguyễn Hữu Tài

Email: tainh@itc.edu.vn

SĐT: 0968092391

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Thái

Email: thainv@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phụ trách phòng KHTC: 

Huỳnh Thị Đức Trinh

Email: trinhhtd@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng:

...

Email:...

SĐT: 02838605004

KHOA - TRUNG TÂM
Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử

Phó Trưởng khoa:

ThS. Châu Trần Trúc Ly

Email: lyctt@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

Khoa Kinh tế

Trưởng Khoa:

ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng

Email: dangtnc@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Giám đốc:

...

Email: ...

SĐT: 02838605003

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp

Giám đốc:

ThS. Nguyễn Huyền Trang

Email: trangnh@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

Khoa Đại cương

Trưởng Khoa: Lư Quốc Tuấn

Email: tuanlq@itc.edu.vn

SĐT: 02838605003

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook