Traffic Count
Phòng - Khoa - Trung Tâm

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM ( ITC ) đem lại nền giáo dục bậc cao có chất lượng quốc tế với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. ITC là trường cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với nhiều ngành đào tạo theo hướng chuyên sâu.

PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

ThS. Vũ Văn Đông

Email: dongvv@itc.edu.vn

SĐT: 0908118808

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Trưởng phòng:

Nguyễn Hải Đăng

Email: dangnh@itc.edu.vn

SĐT: 093 886 1080

Phòng Công tác Sinh viên

Trưởng phòng: 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Email: hanhntm@itc.edu.vn

SĐT: 0918551124

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Thái

Email: thainv@itc.edu.vn

SĐT: 0918323880

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phụ trách phòng KHTC: 

Huỳnh Thị Đức Trinh

Email: trinhhtd@itc.edu.vn

SĐT: 0989002806

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Thái

Email: thainv@itc.edu.vn

SĐT: 0918323880

KHOA - TRUNG TÂM
Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử

Trưởng khoa:

TS. Hoàng Anh

Email: anhh@itc.edu.vn

SĐT: 0967077784

Khoa Kinh tế

Trưởng Khoa:

ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng

Email: dangtnc@itc.edu.vn

SĐT: 0933339905

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Giám đốc:

ThS. Nguyễn Thị Hồng Phước

Email: phuongnth@itc.edu.vn

SĐT: 0962007476

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp

Giám đốc:

ThS. Nguyễn Huyền Trang

Email: trangnh@itc.edu.vn

SĐT: 0379069576

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook