Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Chương trình đào tạo ngành Thiết kế trang web trình độ cao đẳng là ngành, nghề xây dựng và phát triển ứng dụng web (website) chạy được trên nền tảng internet và intranet, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Ngành, nghề Thiết kế trang web thực hiện các công việc: Thiết kế  đồ  họa web, Thiết kế  giao diện web, Lập trình giao diện web, Phát triển ứng dụng web, Kiểm thử ứng dụng web và Quản trị website:

- Thiết kế đồ họa web thực hiện việc phác thảo, thiết kế  các trang web, tìm kiếm và xử lý hình ảnh bằng các công cụ đồ họa;

- Thiết kế giao diện web thực hiện việc chuyển đổi giao diện đồ họa web thành giao diện web bằng cách sử dụng các ngôn ngữ web như ngôn ngữ  đánh dấu siêu văn bản (HTML), bảng định kiểu (CSS), các thư viện, công việc khung (framework) hỗ trợ thiết kế giao diện web;

- Lập trình giao diện web thực hiện việc lập trình bằng mã kịch bản (scripting code) chạy trên trình duyệt làm cho các thành phần trên trang web trở nên sống động, điều khiển hành vi người dùng, tương tác với dịch vụ  web (web service hay còn gọi là Web API) và trình bày dữ liệu cho người sử dụng;

- Phát triển ứng dụng web thực hiện việc tiếp nhận giao diện web từ bộ phận lập trình giao diện web để chuyển thành một hệ  thống website hoàn chỉnh có tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử  dụng một công nghệ lập trình

- Kiểm thử ứng dụng web thực hiện việc tìm lỗi ứng dụng web trước khi công bố sản phẩm. Việc kiểm thử ứng dụng web đòi hỏi người thực hiện có kiến thức bao quát từ hình thức, tính thẩm mỹ, các liên kết, tài nguyên liên quan đến môi trường máy chủ, trình duyệt, thiết bị truy cập. Người làm công việc này đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch kiểm thử, xây dựng các trường hợp kiểm thử, xây dựng bộ  dữ liệu kiểm thử, thực hiện kiểm thử  và viết báo cáo để  các lập trình viên, thiết kế viên hiệu chỉnh lại cho đúng;

- Quản trị website thực hiện việc đảm bảo cho hệ thống ứng dụng web hoạt động tốt. Cài đặt môi trường hệ điều hành và cơ sở dữ liệu thích hợp; Lập kế hoạch phát triển hệ  thống; Quản lý cơ sở dữ liệu; Đưa ứng dụng lên mạng; Bảo trì và nâng cấp ứng dụng; Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Đảm bảo an toàn cho hệ thống

- Đào tạo các sinh viên thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng trang web và ứng dụng web, và góp phần mở rộng khả năng đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực cùng chuyên môn để sinh viên có thể học liên thông đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

- Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Thiết kế Web.

- Phân tích được nguyên lý vận hành của công nghệ web;

- Đánh giá được giao diện phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp;

- Đánh giá được các công nghệ khả thi với môi trường (phần cứng, phần mềm) hiện có để triển khai ứng dụng web trên máy chủ và trên máy khách;

- Lựa chọn được các ứng dụng môi trường cần thiết cho máy chủ web;

- Phân tích được yêu cầu của khách hàng về ứng dụng web;

- Giải thích được quy trình sản xuất ứng dụng web;

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện dự án web;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn, ổn định của máy chủ web;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập được kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu và máy chủ web;

- Nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình cà cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng cơ bản, toán, lập trình hướng đối tượng và thiết kế web để có nền tảng thực các môn học chung, môn học chuyên ngành

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học hóa liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ tin học;

- Hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành về Công nghệ thông tin

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học:

- Kiến thức thiết kế và lập trình web

- Tư duy lôgic tốt về lập trình và các ngôn ngữ lập trình

- Hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành về:

- Phân tích thiết kế dữ liệu lớn

- Thiết kế web nâng cao với Bootrap, responsive web, JQuery

- Lập trình web với Javascript, PHP, nodeJs và các Framework

- Lập trình web phía máy khách với Angular

- Công cụ kiểm thử web

- Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng web mới nhất vào công việc.

- Vận dụng được kiến thức thiết kế, xây dựng, quản trị và bảo trì hệ thống website tại các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân.

- Có khả năng lập trình tạo các ứng dụng ở mức độ vừa, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

- Có thể liên thông tiếp tục lên đại học với cùng chuyên ngành tương ứng.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Sử dụng được, ứng dụng được CNTT cơ bản theo quy định;
 • Thiết lập được môi trường phù hợp cho máy chủ web;
 • Xác định được các công cụ cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng web;
 • Sử dụng được các hệ thống mã nguồn mở để phát triển ứng dụng web;
 • Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống web;
 • Lựa chọn được phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
 • Lựa chọn được các cơ chế đảm bảo an toàn dữ liệu;
 • Biết cách viết lập trình chuyên nghiệp;
 • Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp các kiến thức cơ bản kết hợp với kiến thức cá nhân tự trao dồi vào hoạt động chuyên môn;
 • Có khả năng tham gia các ứng dụng hành chính
 • Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế cơ sở dữ liệu; Xử lý hình ảnh; Thiết kế trang web;  Lập trình website trên nhiều nền tảng; Kiểm thử và ứng dụng web;
 • Có khả năng thực hiện hóa (độc lập hoặc theo nhóm) các nội dung của ý tưởng thiết kế xây dựng website;
 • Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn;
 • Có năng lực khảo sát thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống website trong doanh nghiệp;
 • Có khả năng tìm hiểu, vận dụng khai thác và chuyển giao các sản phẩm Công nghệ Thông tin;
 • Có khả năng tham gia các ứng dụng về dịch vụ hành chính công (chính Phủ điện tử), triển khai vận hành khai thác Thương mại điện tử.

Kỹ năng mềm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

- Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

- Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

- Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp:

 • Có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm. Chuyên viên tin học cho doanh nghiệp;
 • Có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
 • Thiết kế đồ họa web;
 • Thiết kế giao diện web;
 • Lập trình giao diện web;
 • Phát triển ứng dụng web;
 • Quản trị website;
 • SEO web;
 • Kiểm thử ứng dụng web
 • Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web
 • Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường trung học và phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
 • Các chuyên viên thiết kế và phát triển ứng dụng web tại các công ty phần mềm
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook