Traffic Count

Thông báo cấp học bổng, khen thưởng, trợ cấp cho học sinh – sinh viên năm 2022

Để chuẩn bị cho Hội đồng khen thưởng HSSV họp và thông qua danh sách HSSV được xét học bổng, khen thưởng năm học 2022, căn cứ vào đề xuất của Phòng Công tác sinh viên, Ban Giám Hiệu đề nghị các Khoa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo các tiêu chí sau:

 1. Quy định chung:
  • Học bổng được xét, cấp theo năm học; Áp dụng cho học sinh, sinh viên hệ chính quy.
  • Chỉ xét học bổng cho sinh viên khóa 21 hệ Cao đẳng và khen thưởng HSSV khóa 21, 22 (đối với Khóa 22 áp dụng trường hợp Tân sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên).
  • Sử dụng kết quả học tập năm học 2021 – 2022 của khóa 21.
 2. Điều kiện giới thiệu:
 1. Học bổng cho khóa 21:
 • Học sinh, Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021 – 2022 đạt từ loại Giỏi và rèn luyện từ loại Khá trở lên. Cụ thể như sau:
  • Học tập: HSSV phải đảm bảo 02 yêu cầu dưới đây.
 • HSSV không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
 • HSSV có tổng số học phần đăng ký tối thiểu trong năm học phải bằng tổng số học phần được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành trong năm học 2021 – 2022 (không bao gồm học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất).
 • Điểm trung bình chung học tập trong năm học 2021 – 2022 phải từ 8.0 trở lên và được xác định theo quy chế học chế Tín chỉ (quy chế 101) do Hiệu trưởng ban hành (không có điểm thi kết thúc học phần lần thứ nhất dưới 5, không tính điểm các môn học lại, thi lại lần hai).
  • Rèn luyện: Điểm trung bình rèn luyện phải từ 70 điểm trở lên và được xác định theo Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (Phụ lục 2 Quy chế Công tác HSSV số 74a/QĐ-CĐCNTT ngày 29/5/2019) do Hiệu trưởng ban hành.
 1. Khen thưởng:
 • Khóa 21: Học sinh, sinh viên có tham gia, đóng góp nhiều cho các hoạt động, phong trào chung của trường, khoa, lớp có điểm học tập trung bình chung từ Khá trở lên. Ưu tiên học sinh, sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm học (có xác nhận của đơn vị phụ trách) hoặc tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại địa phương (có xác nhận, khen thưởng của địa phương).
 • Khóa 22: Khen thưởng Tân học sinh, sinh viên: Mỗi khoa giới thiệu Tân học sinh, sinh viên của khoa có trình độ ngoại ngữ B1 trở lên (trên cơ sở tham khảo hồ sơ nhập học đầu vào từ Phòng Đào tạo và Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học), cụ thể như sau:

è Chuẩn B1 hoặc tương đương trở lên:

Levels

CEF

IELTS

(Academic, General, British)

TOEFL iBT

(Academic, American)

TOEIC

(Business American)

Cambridge main suite

(General British)

Intermediate

B1

5.0

52

405 – 500

PET

 

 1. Trợ cấp học tập: HSSV diện mồ côi, bị khuyết tật…
 1. Phân bổ số lượng học bổng, khen thưởng:
  • Tổng giá trị quỹ, số suất và định mức học bổng, khen thưởng được xác định theo Quỹ học bổng hiện có và do Hội đồng khen thưởng quyết định.
  • Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng, khen thưởng được lập theo thứ tự từ loại Xuất sắc trở xuống cho đến hết số suất học bổng, khen thưởng đã được xác định.
  • Là đơn vị Thường trực của Hội đồng xét cấp học bổng – khen thưởng (HB-KT): chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổng hợp và sàng lọc danh sách cuối cùng để trình Hội đồng họp xét HB-KT.
  • Lên lịch và mời các thành phần trong Hội đồng tham gia xét HB-KT;
  • Làm việc với đơn vị tài trợ HB-KT để nhận tài trợ; dự kiến số suất HB-KT và giá trị mỗi suất để trình Hội đồng.
  • Công khai Kế hoạch, danh sách trước và sau khi xét HB-KT cho HSSV biết thông tin.
  • Chịu trách nhiệm xét phần Điểm rèn luyện dựa trên danh sách KT-HB do các Khoa chuyển về.
  • Chủ trì phát học bổng, khen thưởng vào dịp thích hợp theo lịch chung của toàn trường.
   1. Phòng Đào tạo.
  • Phối hợp Phòng Công tác sinh viên rà soát lần cuối danh sách HSSV K21 đạt điều kiện nhận học bổng hoặc khen thưởng.
  • Phối hợp/hỗ trợ Khoa lập danh sách khen thưởng Tân sinh viên theo tiêu chí trên.
   1. Các Khoa và Cố vấn học tập (CVHT).
 2. Phân công nhiệm vụ:
  1. Phòng Công tác Sinh viên:
 • CVHT thông báo Hướng dẫn xét HB-KT đến HSSV của lớp mình công khai, rộng rãi; phối hợp và hỗ trợ Khoa trong việc chọn lọc và đề nghị các HSSV đủ điều kiện nhận HB-KT. Khi các Khoa đã chốt danh sách, GVCN công bố danh sách (có HSSV của lớp mình) để các em theo dõi và khiếu nại (nếu có) trước khi Phòng Công tác sinh viên trình Hội đồng khen thưởng.
 • Căn cứ vào các tiêu chí của Hướng dẫn trên, các Khoa xét danh sách HSSV của đơn vị mình đủ điều kiện nhận HB-KT gửi về Phòng Công tác sinh viên (bản giấy có ký tên của Trưởng đơn vị và file mềm qua email: hanhntm@itc.edu.vn).
 • Thời hạn nộp danh sách về Phòng CTSV: 20/9/2022.
  1. Đoàn TN-Hội SV:
 • Chủ trì xét danh sách Khen thưởng cho HSSV khóa 21 trên cơ sở thống nhất với các Khoa để có Danh sách cuối cùng, nộp về Phòng Đào tạo và CTSV (bản giấy có xác nhận của Trưởng đơn vị và file mềm qua email: hanhntm@itc.edu.vn) trước ngày 20/9/2022.
  1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học:
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo lập danh sách những Tân học sinh, sinh viên có trình độ ngoại ngữ B1 trở lên.
 • Trung tâm chuyển danh sách về Khoa chủ quản để Khoa nắm thông tin và nộp danh sách cùng các giấy tờ liên quan minh chứng về Phòng CTSV trước ngày 20/9/2022.
  1. Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp

  Vận động kêu gọi Doanh nghiệp tài trợ Học bổng cho HSSV.

  Thực hiện công tác truyền thông thông tin trong và ngoài trường

  1. Phòng Kế hoạch tài chính:

  Rà soát Quỹ học bổng báo cáo Ban Giám hiệu và cấp phát cho các em đã được duyệt.

  5.   Kế hoạch thực hiện:

 • Từ 07/9 đến 30/9/2022: Gởi thư ngỏ xin vận động các doanh nghiệp, rà soát Quỹ học bổng của Nhà trường.
 • Từ 21/9 đến 30/9/2022: Các Khoa lọc danh sách HSSV đủ điểu kiện nhận Học bổng và Khen thưởng trên dữ liệu BSC để dự trù kinh phí (niêm yết công khai để SV biết và khiếu nại, giải quyết khiếu nại nếu có).
 • 20/9 – 30/9/2022: Phòng CTSV công bố danh sách xét HB-KT toàn trường và giải quyết khiếu nại phát sinh nếu có.
 • 05/10/2022: Họp Hội đồng xét Học bổng, trình danh sách cuối cùng lên Ban Giám hiệu phê chuẩn và ra quyết định.
 • 10/10 đến 30/10/2022: Niêm yết công khai danh sách.
 • Phát học bổng cho HSSV theo Kế hoạch chung của Nhà trường (dự kiến Lễ Khai giảng)

  Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan phân CBNV phối hợp thực hiện./.

                                    

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 Đã ký

 

                                                                                                                          ThS Lê Vũ Hùng

 

Xem chi tiết kế hoạch ban hành chính thức tại đây: KH. xét học bổng năm 2022.pdf

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook