Traffic Count

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

                                       Số: 01/TB-ĐT     

                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  01  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 20

 

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh – sinh viên bậc Cao đẳng & Trung cấp khóa 20 như sau:

  • Những học sinh, sinh viên khi nộp hồ sơ nhập học còn thiếu những giấy tờ theo quy định. Đề nghị nộp bổ sung gấp:
    • Thời gian: từ nay đến hết ngày 15/03/2021.
    • Địa điểm: Học sinh, sinh viên nộp bổ sung tại phòng Đào tạo.

 

Lưu ý: Khi nộp bổ sung, HSSV phải mang theo biên nhận hồ sơ. HSSV không nộp đủ hồ sơ theo quy định, sẽ không được xét tốt nghiệp khi học xong chương trình đào tạo.

 

Đề nghị học sinh, sinh viên khóa 20 khẩn trương thực hiện thông báo này.

 

 

                                                                                                                                Phòng Đào tạo

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook