Traffic Count

Thông báo về kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2/2022 – 2023

  

 • Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 – 2023;
 • Căn cứ chương trình đào tạo bậc cao đẳng, bậc liên thông, bậc trung cấp khóa 21, 22;

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM thông báo đến Khoa/Trung tâm/Cố vấn học tập và học sinh, sinh viên (HSSV) về kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 như sau:

 

 1. Đối tượng đăng ký:

 Tất cả HSSV các bậc học Khóa 21, 22 các khóa trước còn nợ môn học.

 1. Hình thức - Thời gian đăng ký:

 Đối với khóa 21, 22: đăng môn học mới

   • Đăng ký trực tiếp trên danh sách cho giảng viên cố vấn học tập;
   • Thời gian đăng ký: từ ngày 17/10 – 24/10/2022;
 • Đối với khóa 20 trở về trước: đăng ký học trả nợ
  • Đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo hoăc gửi email đăng ký theo địa chỉ phongdaotao@itc.edu.vn.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 31/10 – 07/11/2022;
 1. Một số quy định về đăng ký môn học:
 • Số tín chỉ đăng ký tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 số tín chỉ các môn học triển khai theo kế hoạch;
 • Số tín chỉ đăng ký tối đa không quá 3/2 số tín chỉ các môn học triển khai theo kế hoạch;
 • Về đăng ký các môn Tiếng Anh:
  • Đăng ký môn Tiếng Anh cơ bản: HSSV có điểm kiểm tra Tiếng anh đầu vào <5 điểm;
  • Đăng ký môn Tiếng Anh 1: HSSV có điểm kiểm tra Tiếng anh đầu vào ≥ 5 điểm và HSSV đã học xong môn Tiếng Anh cơ bản;
  • Đăng ký môn Tiếng Anh 2: HSSV đã học xong môn Tiếng Anh 1.
 • HSSV đăng ký môn học bằng cách ký tên vào từng ô tương ứng của môn học. Không đăng ký cho bạnkhông nhờ bạn đăng ký giúp vì sẽ ảnh hưởng đến tiền học phí nếu không tham gia lớp học. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết hủy môn học khi SV đã đăng ký.
 1. Xem danh sách lớp và Thời khóa biểu:
 • Để công tác quản lý HSSV đạt hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, từ HK2/22-23 nhà trường sẽ xếp lại lớp cho HSSV khóa 21, 22.
 • Từ ngày 21/11/2022: HSSV xem Danh sách lớp và Thời khóa biểu trên website của trường: https://itc.edu.vn/
 • Từ ngày 28/11/2022: Học chính thức chương trình HK2/22-23

Lưu ý: HSSV cần xem kỹ Danh sách lớp và Thời Khóa Biểu Học kỳ 2/2022- 2023 để đi học đúng lịch.

 1. Thời gian đóng học phí:
 • HSSV đóng học phí từ ngày 28/11 - 30/12/2022;
 • HSSV theo dõi thông báo đóng học phí trên website: https://itc.edu.vn
 1. Tổ chức thực hiện:
 • Trưởng các Khoa triển khai thông báo này đến Cố vấn học tập để cho HSSV thực hiện đăng ký môn học đúng thời gian quy định;
 • Các phòng/khoa/trung tâm thông báo đến HSSV biết để thực hiện;

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan,

- BGH (để báo cáo).

- Lưu.

                                                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     

                                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                   TS. Cao Tùng Anh

 

- File văn bản gốc tại đây: TB dangkymonhoc.pdf

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook