Traffic Count

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học 2 ngày 09 - 10/01/2024

Lưu ý: Các lớp không có trong danh sách này đi học bình thường theo thời khóa biểu

HSSV xem Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học 2 ngày 09 - 10/01/2024 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TB SINHVIEN.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook