Traffic Count

Thông Báo Về việc HSSV trở lại học tập sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

T6 11 Thg2 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  15/TB-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về việc HSSV trở lại học tập sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022;

Căn cứ thông báo số 272/TB-CĐCNTT, ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần;

 Phòng Đào tạo thông báo như sau:

  • HSSV bắt đầu trở lại học tập theo thời khóa biểu từ ngày 14/02/2022 (Thứ hai, ngày 14 tháng Giêng) bằng hình thức học trực tuyến (online) với phần mềm Microsoft Team như trước;
  • Trong thời gian học online, HSSV thường xuyên theo dõi thông báo trên website của nhà trường để biết thời gian trở lại trường học trực tiếp. Sau khi Ủy Ban Nhân dân Quận có quyết định cho Trường tổ chức dạy và học trực tiếp, nhà trường sẽ thông báo cho HSSV được biết.

Đề nghị các tất cả HSSV thực hiện đúng tinh thần thông báo này để trở lại học tập đúng thời gian qui định, bảo đảm học tập theo kế hoạch đào tạo của Trường.

 

 


N Nơi nhận:               

  • BGH (để báo cáo);
  • TB HSSV (để thực hiện);                                                    
  • Lưu VT, ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 

 

(đã ký)

 


ThS. Vũ Văn Đông


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook