Traffic Count

Thông báo về mức nộp học phí học kỳ 1 Cao đẳng và Cao đẳng Liên thông khóa 24 đợt 1 năm học 2024 - 2025

(Bắt đầu học từ HK3 năm học 2023 - 2024)

HSSV xem Thông báo về mức nộp học phí học kỳ 1 Cao đẳng và Cao đẳng Liên thông khóa 24 đợt 1 năm học 2024 - 2025 tại đường link dưới đây:

+ Hệ Cao đẳng

Xem và tải về: - HP_Cao đẳng K24 đợt 1.pdf

+ Hệ Cao đẳng Liên thông

Xem và tải về: - HP_Cao đẳng Liên thông K24 đợt 1.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook