Traffic Count

Thông báo về việc nợ học phí và danh sách nợ học phí HK1 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo về việc nợ học phí và danh sách nợ học phí HK1 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - TB_NoHP_HK1_2324.pdf

Danh sách nợ học phí HK1 các khóa

Cao đẳng hóa 20

Xem và tải về: - DS_NoHP_HK1_2324_K20.pdf

Cao đẳng khóa 21

Xem và tải về: - DS_NoHP_HK1_2324_K21.pdf

Cao đẳng khóa 22

Xem và tải về: - DS_NoHP_HK1_2324_K22.pdf

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - DSNoHP_HK1_2324_CDK23.pdf

Liên thông cao đẳng khóa 22 và 23

Xem và tải về: - DSNoHP_HK1_2324_LTK2223.pdf

Trung cấp khóa 21 và 23

Xem và tải về: - DSNoHP_HK1_2324_TCK2123.pdf

 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook