Traffic Count

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Kính gửi các Chi bộ, Đảng viên

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Trường đề nghị các Chi bộ triển khai đến toàn Đảng viên đăng ký Kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05  CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Các Đảng viên tải mẫu đính kèm xuống, đăng ký và nộp cho Chi bộ. Chi bộ photo 2 bản (01 bản trả lại cho Đảng viên, 01 bản Chi bộ nộp lên Đảng ủy, bản gốc Chi bộ giữ).

 Hạn chót nộp bản đăng ký về Văn phòng Đảng ủy: 20/4/2017.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook