Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ....

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cảnh giác với những hoạt động "tín dụng đen"

Cảnh giác với những hoạt động "tín dụng đen"

Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Khai báo y tế toàn dân

Khai báo y tế toàn dân

công văn số 109/LĐLĐ

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH công đoàn

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014