Traffic Count

Hệ thống thông tin

Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin và kiến thức về y tế

- Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong y tế
 • Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Lập trình bằng các công cụ  c#, Java
 • Lập trình Web: asp.net, XML.
 • Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu trong y tế
 • Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành y tế
 • Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm trong y tế
 • Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong y tế

Về kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
 • Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong y tế
 • Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
 • Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server. Xây dựng được một Website hoàn chỉnh.
 • Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện công.

Về thái độ:

 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí  Minh; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luất của Nhà nước, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ người công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc luôn vươn lên và hoàn thiện mình ;
 • Biết giữ gìn truyền thống của giai cấp công nhân, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp ;
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế ;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc ;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc ;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và các công ty nước ngoài…
 • Nhân viên văn phòng các bệnh viện công, bệnh viện tư.
 • Nhân viên các doanh nhiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.
 • Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp nghề ở các Trung tâm dạy nghề.
 
Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
90tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1530giờ
Khối lượng lý thuyết
769giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1109giờ
Kiểm tra
87giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn 69 1530 612 854 64
II.1 Môn học cơ sở 28 570 267 275 28
8 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
9 MH501004 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
11 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
16 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn 31 630 300 299 31
17 MĐ501062 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 3 60 30 27 3
18 MĐ501063 Lập trình .NET 1 3 60 30 27 3
19 MĐ501064 Lập trình .NET 2 3 60 30 27 3
20 MĐ501065 Lập trình .NET 3 3 60 30 27 3
21 MĐ501066 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 2 45 15 28 2
22 MĐ501067 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 2 45 15 28 2
23 MĐ501050 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 3 60 30 27 3
24 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 3
25 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 3
26 MĐ501047 Lập trình PHP 3 3 60 30 27 3
27 MĐ501068 Lập trình Python 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
30 MĐ501069 Ứng dụng .NET 3 60 30 27 3
31 MĐ501070 Ứng dụng Python 2 45 15 28 2
Tổng cộng 90 1965 769 1109 87
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook