Traffic Count

Kế toán

Mã ngành, nghề 6340301 
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
Thời gian đào tạo 2 năm

Nội dung chương trình

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng theo định hướng thực hành. Sinh viên ra trường có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, có đạo đức nghề nghiệp; đủ khả năng giải quyết công việc về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để nâng cao trình độ trong tương lai.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật trong công việc.

Sử dụng được các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ để phục vụ cho công việc kế toán.

Vận dụng được pháp luật kế toán hiện hành để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Vận dụng các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán trong việc xử lý công việc của kế toán.

Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị.

- Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Thực hiện được các công việc của kế toán liên quan đến từng phần hành kế toán cụ thể.
Vận dụng, tổng hợp được các kiến thức chuyên ngành để tổ chức công tác kế toán tại cơ quan, đơn vị.
Tổng hợp số liệu kế toán.

Lập được báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo yêu cầu của Nhà nước cũng nhưcác báo cáo nội bộ theo yêu cầu của nhà quản trị các cấp.

Thiết kế và lập được các chứng từ theo yêu cầu của Bộ tài chính.

Sử dụng hiệu quả phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dụng và phần mềm kế toán Misa; trên cơ sở đó có thể tìm hiểu sử dụng các phần mềm kế toán khác.

Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, tổng hợp, phân tích số liệu.

- Về thái độ:

Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền.

Có đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành vi chuyên nghiệp.

Có tinh thần cầu tiến, thiện ý học hỏi

2. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Với những công việc nêu trên, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể  thử sức mình, cũng như khẳng định năng lực của mình tại :

Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm trong nước cũng như ngoài nước.

Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện; các tổ chức …

Các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư;

Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán.

Có đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng … 

Có thể dự tuyển đào tạo theo hình thức liên thông tại một số trường đại học để để lấy bằng đại học.

Số lượng môn học:
28môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
90tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học chuyên môn:
1580giờ
Khối lượng lý thuyết:
722giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1206giờ
Mục tiêu đào tạo
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
II. Các môn học, mô đun chuyên môn 69 1580 565 951 64
II.1/Môn học, mô đun cơ sở 23 500 190 287 23
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502008 Tài chính tiền tệ 3 60 30 27 3
12 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
13 MH502011 Nguyên lý thống kê 3 75 15 57 3
14 MH502012 Toán tài chính 3 75 15 57 3
15 MH502013 Thuế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn 36 750 330 384 36
16 MH502059 Kế toán tài chính 1 4 75 45 26 4
17 MH502060 Kế toán tài chính 2 4 75 45 26 4
18 MĐ502061 Sổ sách kế toán 4 90 30 56 4
19 MH502062 Kế toán chi phí 3 60 30 27 3
20 MĐ502063 Kế toán excel 4 90 30 56 4
21 MĐ502064 Phần mềm kế toán ảo 4 90 30 56 4
22 MĐ502065 Lập và phân tích báo cáo tài chính 3 60 30 27 3
23 MĐ502015 Thị trường chứng khoán 3 60 30 27 3
24 MH502021 Bảo hiểm 3 60 30 27 3
25 MĐ502066 Khai báo thuế 4 90 30 56 4
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
26 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đu tốt nghiệp 5 105 45 55 5
27 MH502067 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 60 30 27 3
28 MH502068 Kế toán thuế 2 45 15 28 2
Tổngcộng  85 2015 722 1206 87
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook