Traffic Count

Truyền thông và mạng máy tính

Mã ngành 6480104
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị mạng máy tính và máy chủ cơ sở dữ liệu;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế;
 • Nắm vững kiến thức chung về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên ngành mạng máy tính. Hiểu rõ cách quản trị các hệ thống mạng Windows, Linux, hạ tầng mạng theo công nghệ của Cisco, các máy chủ cơ sở dữ liệu và các biện pháp bảo đảm an ninh mạng;
 • Có khả năng quản trị các hệ thống mạng Windows, Linux cho các mạng gia đình, văn phòng nhỏ, các cơ quan doanh nghiệp;
 • Có khả năng xây dựng các chính sách bảo mật triển khai các biện pháp an ninh an toàn cho hệ thống mạng;
 • Có khả năng triển khai các mạng cục bộ, mạng diện rộng cho các doanh nghiệp bằng các công nghệ, các dịch vụ mạng LAN, mạng WAN tiên tiến;

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức về quản trị mạng máy tính để đảm bảo cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin liên tục, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức về quản trị máy chủ cơ sở dữ liệu để đảm bảo nhu cầu truy cập, lưu trữ, sao lưu, an toàn dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức về an ninh an toàn mạng máy tính để triển khai các chính sách và biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong việc thiết kế và vận hành hệ thống mạng;

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng thành thạo các phầnmềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

Về thái độ:

 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí  Minh; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luất của Nhà nước, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ người công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc luôn vươn lên và hoàn thiện mình;
 • Biết giữ gìn truyền thống của giai cấp công nhân, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp;
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, có năng lực tư vấn với tư cách là một chuyên viên công nghệ thông tin và mạng máy tính,…
  Có thể đảm nhận chức danh chuyên viên quản trị mạng máy tính cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, nước ngoài.
 • Có thể tư vấn và triển khai các biện pháp căn bản đảm bảo anh ninh an toàn trong việc thiết kế và vận hành hệ thống mạng.
 • Trở thành nhân viên quản trị hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp hay các công ty phần mềm.
 • Cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các công ty, xí nghiệp, các trung tâm đào tạo hay trường học.
  Có thể trở thành giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.
Số lượng môn học, mô đun:
30
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
90tín chỉ
Số lượng các môn học chung/ đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1650giờ
Khối lượng lý thuyết
709giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1287giờ
Kiểm tra
89giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/Môn học chung 24 495 205 264 26
1 MH18300006 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH19300002
Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH22309005 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 4 75 36 35 4
5 MH01308061 Tin học 3 75 15 58 2
MH20300006 Anh văn A2 3 60  30  27  3
 7 MH20300007 Anh văn A2  3 60 30  27 
 8 MH20300008 Anh văn A3  3 60  30  27 
II. Các môn học chuyên môn

II.1/ Môn học cơ sở
 31 690 235 424 31
9 MH01308058 Cấu trúc máy tính 2 30  28   0 2
10 MH01308064 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MH01308065 Cơ sở dữ liệu 3 75 14 58 3
12 MH01308066 CCNA1 4 90 30 56 4
 13 MH01308067  Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
 14 MH01308068  Lập trình nâng cao 4 90 30 56 4
 15 MH01308069  Toán rời rạc 2 30 28 0 2
 16 MH01308059
 Thiết kế Web cơ bản 3 75 15 57 3
 17 MH01308070  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 75 15 57 3
 18 MH48300002  Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
 II.2 Môn học chuyên môn 18 420 120 282 18
 1 MH01308083  CCNA2 4 90 30 56 4
  MH01308084
 CCNA3 4 90 30 56 4
  MH01308085
 CCNA4 4 90 30 56 4
  MH01308088
 Quản trị mạng Windows 3 75 15 57 3
  MH01308089  Quản trị database server 3 75 15 57 3
III. Thực tập tốt nghiệp 5 225   225
1 MH01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225  
IV. Khóa luận TN/ học phần thay thế
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp
       
1 MH01307071  Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Học phần thay thế 7 180 29 144 7
1 MH01300065  An ninh mạng 3 75 15 57 3
  MH01308087
 Quản trị mạng Linux 2 60 0 58 2
Tổng cộng 91 1965 575 1310 80
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook