Traffic Count

Thông báo Đăng ký học phần HK2 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo Đăng ký học phần HK2 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - TB dangky hk2_2324.pdf

Đăng ký trực tuyến trên trang: http://dkhp.itc.edu.vn/

HSSV xem hướng dẫn đăng ký môn học theo link sau: http://dkhp.itc.edu.vn/ChiTietTinTuc.aspx?ID=9

Danh mục môn học HK2 năm 2023 - 2024

Xem và tải về: - DANH MUC MON HOC_HOC KY 2_NAM HOC 2023 - 2024.pdf

Thời khóa biểu dự kiến:

Cao đẳng khóa 22

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_CAO DANG KHOA 22.pdf

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_CAO DANG KHOA 23.pdf

Lớp CD23CT11

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_CD23CT11.pdf

Liên thông CD khóa 22

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_LIEN THONG CAO DANG KHOA 22.pdf

Liên thông CD khóa 23

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_LIEN THONG CAO DANG KHOA 23.pdf

Lớp CD22CT11

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_LOP CD22CT11.pdf

Lớp CD23CT1

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_LOP CD23CT1.pdf

Lớp TC22TH1

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_LOP TC22TH1.pdf

Thực tập tốt nghiệp CD22CT1

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_THUC TAP TOT NGHIEP_CD22CT1.pdf

Trung cấp khóa 23

Xem và tải về: - DUKIEN_THOIKHOABIEU_HK2_23-24_TRUNG CẤP KHÓA 23.pdf


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook