Traffic Count

Thông báo đăng ký môn học kỳ 3/2023 - 2024

HSSV xem Thông báo đăng ký môn học kỳ 3/2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Thông báo đăng ký môn học kỳ 3/2023 - 2024

Xem và tải về: - TB DK HP HK3.2324.pdf

Danh mục môn học

Xem và tải về: - Danh mục môn học HK3_23-24.pdf

Thời gian biểu

Xem và tải về: - THỜI GIAN BIỂU.pdf

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3/2023 - 2024

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_KHÓA 23_CAO ĐANG KHOA 23.pdf

Liên thông cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_KHÓA 23_LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG.pdf

Trung cấp khóa 23

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_TRUNG CAP_TC23TH.pdf

TKB dự kiến lớp CD22CT11

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_LOP CD22CT11.pdf

TKB dự kiến lớp CD23CT1

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_LOP CD23CT1.pdf

TKB dự kiến lớp CD23CT11

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_LOP CD23CT11.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook