Traffic Count

Thông báo Lịch thi lần 2 và Danh sách đăng ký thi lần 2 HK1 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo Lịch thi lần 2 và Danh sách đăng ký thi lần 2 HK1 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Lịch thi lần 2

Xem và tải về: - lichthilan2_HK1_23-24_HeCD_các khóa.pdf

Danh sách đăng ký thi lần 2

Xem và tải về: - DS dangkythilan2.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook