Traffic Count

Thông báo Danh sách sinh viên và Thời khóa biểu Khóa 23 - Đợt 3 [Cập nhật 18/8/23]

I. Danh sách sinh viên Khóa 23 - Đợt 3:

Lớp Cao đẳng Khóa 23 - Đợt 3:

Xem và tải về:DANH SACH CAO DANG_KHOA 23_DOT 3_12.8.2023.pdf

Lớp Liên thông cao đẳng Khóa 23 - Đợt 3:

Xem và tải về:DANH SACH LIEN THONG CAO DANG_KHOA 23_12.8.2023.pdf

Lớp Trung cấp Khóa 23 - Đợt 3:

Xem và tải về:DANH SÁCH TRUNG CẤP_KHÓA 23_12.8.2023.pdf

II. Thời khóa biểu sinh viên Khóa 23 - Đợt 3:

1. Cao đẳng: Công nghệ thông tin

Lớp CD23CT3 - Xem và tải về: 01. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT3_Up1808.pdf

  Lớp CD23CT4 - Xem và tải về: 02. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT4_Up1808.pdf

Lớp CD23CT5 - Xem và tải về: 03. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT5_Up1808.pdf

Lớp CD23CT6 - Xem và tải về: 04. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT6_Up1808.pdf

Lớp CD23CT7 - Xem và tải về: 05. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT7_Up1808.pdf

Lớp CD23CT8 - Xem và tải về: 06. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CT8_Up1808.pdf

  Lớp CD23CT11 (Lớp tối) - Xem và tải về: 07. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CDTOI23D3_CT11_Up1808.pdf

2. Cao đẳng: Thiết kế đồ họa

  Lớp CD23DH2 - Xem và tải về: 08. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23DH2_Up1808.pdf

Lớp CD23DH3 - Xem và tải về: 09. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23DH3_Up1808.pdf

Lớp CD23DH4 - Xem và tải về: 10. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23DH4_Up1808.pdf

3. Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Lớp CD23CM2 - Xem và tải về: 11. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23CM2_Up1808.pdf

4. Cao đẳng: Lập trình máy tính

Lớp CD23LM2 - Xem và tải về: 12. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23LM2_Up1808.pdf

5. Cao đẳng: Thương mại điện tử

Lớp CD23TD2 - Xem và tải về: 13. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23TD2_Up1808.pdf

6. Cao đẳng: Truyền thông mạng máy tính

Lớp CD23TM2 - Xem và tải về: 14. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23TM2_Up1808.pdf

7. Cao đẳng: Truyền thông đa phương tiện

Lớp CD23TT1 - Xem và tải về: 15. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23TT1_Up1808.pdf

8. Cao đẳng: Thiết kế trang Web

  Lớp CD23TW2 - Xem và tải về: 16. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23TW2_Up1808.pdf

9. Cao đẳng: Quản trị kinh doanh

Lớp CD23QT2 - Xem và tải về: 17. Thoikhoabieu_HK1_23-24_CD23QT2_Up1808.pdf

10. Cao đẳng: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Logistics

Lớp CD23KT2, CD23NH2, CD23MK2, CD23LG2

  Xem và tải về: 18. THOIKHOABIEU_HK1_23-24_CD23KT2-CD23NH2-CD23MK2-CD23LG2.pdf

11. Liên thông Cao đẳng: Công nghệ thông tin, Truyền thông mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính

Xem và tải về: 19. Thoikhoabieu_HK1_23-24_LTC23D3_Up1808.pdf

12. Trung cấp: Tin học ứng dụng

Xem và tải về: 20. Thoikhoabieu_HK1_23-24_TC23TH1_Up1808.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook