Traffic Count

Thông báo về việc xếp lại lớp học cho HSSV khóa 22 từ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Căn cứ số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) các lớp khóa 22; Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường; Để công tác quản lý HSSV đạt hiệu quả. Phòng Đào tạo tiến hành xếp lại lớp cho HSSV khóa 22. (Danh sách đính kèm). Đề nghị sinh viên cao đẳng khóa 22 xem và thực hiện.

Danh sách cao đẳng khóa 22 xếp lại lớp_gui.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook