Traffic Count

Thông báo danh sách HSSV đã nộp học phí HK1 khóa 23 môn Kỹ năng mềm và Giáo dục thế chất năm học 2023 - 2024

Bao gồm: Cao đẳng ngày, Cao đẳng tối, Cao đẳng Liên thông, Trung cấp

HSSV xem thông báo  danh sách HSSV đã nộp học phí HK1 khóa 23 môn Kỹ năng mềm và Giáo dục thế chất năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Thông báo nộp học phí HK1 khóa 23 môn kỹ năng mềm và giáo dục thể chất

Xem và tải về: - HP_KNM_GDTC_HK1.pdf

Danh sách nộp học phí theo môn

Giáo dục thể chất - Cao đẳng:

Xem và tải về: - K23_GDTC_CaoDang.pdf

Kỹ năng mềm - Cao đẳng:

Xem và tải về: - K23_KNM_CaoDang.pdf

Giáo dục thể chất 1 - Trung cấp:

Xem và tải về: - K23_GDTC1_TrungCap.pdf

Giáo dục thể chất 2 - Liên thông:

Xem và tải về: - K23_GDTC2_LienThong.pdf

* Các trường hợp HSSV không có tên trong danh sách, vui lòng kiểm tra xem mình đã nộp học phí chưa, nếu chưa tiến hành liên hệ trực tiếp phòng Kế hoạch Tài chính vào giờ hành chính để nộp theo quy định.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook