Traffic Count

Thông báo về việc nợ học phí học kỳ 3 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo về việc nợ học phí học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Thông báo nợ học phí học kỳ 3

Xem và tải về: - TB_HP_HK3.pdf

Cao đẳng khóa 19, 21

Xem và tải về: - CD_K19-K21.pdf

Cao đẳng khóa 22

Xem và tải về: - CD_K22.pdf

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - CD_K23.pdf

Liên thông Cao đẳng khóa 22, 23

Xem và tải về: - CL22_23.pdf

Trung cấp khóa 21, 22, 23

Xem và tải về: - TC_K21-K22-K23.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook