Traffic Count
05/06/2000
UBND Tp.HCM có công văn số 1821/UB-VX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc chấp thuận và đề nghị  Bộ ra quyết định thành lập trường theo thẩm quyền
27/04/2001
21/10/2004
18/11/2004
17/12/2004
18/12/2004
09/09/2005
10/01/2008
20/11/2008
27/04/2022
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook