Traffic Count
Chức năng
  1. Đào tạo các môn học chung (Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, tiếng Anh, Kỹ năng mềm 1, Kỹ năng mềm 2) cho sinh viên, học sinh thuộc tất cả các ngành nghề đào tạo, góp phần cùng các khoa trong nhà trường trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật; có trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
  2. Đào tạo kiến thức văn hóa THPT (gồm 4 môn) cho học sinh trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THCS) nhằm tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng.

 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook