Traffic Count

Thông báo cập nhật thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 và thời khóa biểu chính thức.

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023; kèm theo là: Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2022 - 2023; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 21; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 21; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 22.

* Lưu ý:
- HSSV đăng ký học phần đúng theo tiến độ thời gian đã được Nhà trường quy định tại thông báo này.

- HSSV xem thời khóa phía dưới thông báo này.

 

 HK1 22-23 CD21 DOT 2345 Khoa KCNTT_.pdf

 HK1 22-23 CD21CT11 (Lớp tối) Khoa KCNTT.pdf

 HK1 22-23 CL21 Khoa KCNTT.pdf

 HK1 22-23 K20 Khoa KCNTT.pdf

 HK1 22-23 K21 Khoa KT.pdf

 HK1 22-23 K21 vs K22 TIENG ANH.pdf

 HK1 22-23 TC21 Khoa KCNTT.pdf

 HK2 22-23 K21 Dot 1 Khoa KCNTT.pdf

 HK2 22-23 K22 Dot 1 Khoa KCNTT.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook