Traffic Count

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm
Đảng ủy gửi hồ sơ phân tích chất lượng cơ sơ đảng và đảng viên năm 2016
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook