Traffic Count

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

(Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương)

A. CĂN CỨ THỰC HIỆN:
- Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”.
- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên”.
- Chuyển sinh hoạt đảng gồm có 03 loại:
+ Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
+ Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.
+ Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook