Traffic Count

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Đảng ủy hướng dẫn đến các đồng chí như sau:

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không được sửa đổi Mẫu kê khai tài sản, thu nhập.

Các thông tin tại Mẫu kê khai tài sản, thu nhập được hướng dẫn ghi như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

  - Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa.

  - Năm sinh: Ghi năm sinh theo hồ sơ được quản lý tại cơ quan.

  - Chức vụ/chức danh công tác: Ghi chức vụ/chức danh tại thời điểm kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập giữ nhiều chức vụ/chức danh thì ghi đầy đủ tất cả các chức vụ/chức danh theo đối tượng diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Đối với chức vụ/chức danh công tác của vợ hoặc chồng thì ghi chức vụ, chức danh, nơi làm việc (nếu có) hoặc kinh doanh, lao động tự do.

  - Cơ quan/đơn vị công tác: Ghi tên cơ quan, đơn vị, nơi đang làm việc thường xuyên.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch UBND tỉnh X, đồng thời Đại biểu Quốc hội thì ghi là UBND tỉnh X.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook