Traffic Count

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Số:  24 /TB-CĐ CNTT                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp;

 

Căn cứ kế hoạch số: 304/KH-CĐCNTT, ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai dạy học trực tuyến;

 

Căn cứ công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chi Minh thông báo sẽ triển khai dạy học online cho học sinh, sinh viên (HSSV) như sau:

 1. Thời gian bắt đầu học trực tuyến: từ ngày 22/2/2021 đến khi có thông báo mới.
 2. HSSV xem hướng dẫn học trực tuyến tại: Huong-dan-hoc-online
 3. HSSV học trực tuyến theo đúng khung Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Riêng môn học Giáo dục thể chất (Lớp Liên thông cao đẳng) không tổ chức đào tạo trực tuyến.
 4. HSSV khi tham gia học trực tuyến, sẽ có điểm danh và tính điểm rèn luyện. Nếu HSSV vắng học quá số buổi quy định sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

 

HSSV xem Thời khóa biểu và tham gia học đúng giờ, đúng buổi nhằm đảm bảo kiến thức theo chương trình đào tạo. Trong quá trình thực hiện, HSSV có thể liên hệ:

 •  Thầy Nguyễn Đình Hoàng – Số điện thoại: 0908384616  - Email: hoangnd@itc.edu.vn để được hỗ trợ về tài khoản email.
 • Thầy Trần Minh Thái – Số điện thoại: - Email:  thaitm@itc.edu.vn và Thầy Nguyễn Trung Kiên – Số điện thoại: 0918299583- Email:kiennt@itc.edu.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện học trực tuyến.

 

Đề nghị tất cả HSSV khẩn trương thực hiện thông báo này.

 

 

 

* Nơi nhận:                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 • Đăng website;                                                                                          
 • Lưu VT.                                                                                                                                  (đã ký)                                                                                        

                                                                                                                                                ThS. Lê Vũ Hùng

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook